Privacy Statement – Stichting Get Me Connected


Dit is het Privacy Statement van stichting Get Me Connected (hierna: ‘Connect’). Dit Privacy omschrijft welke persoonsgegevens Connect verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Doel

De stichting ‘Get Me Connected’ stelt zich ten doel: Het bevorderen en mogelijk maken – van kennisdelen en netwerken voor HRD-professionals. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • het onderhouden van de netwerkgroep op LinkedIn;
 • het onderhouden van de website www.getmeconnected.nl;
 • het faciliteren van door leden georganiseerde bijeenkomsten;
 • de organisatie van een jaarlijks festival, waarin kennisdeling, netwerken en inspiratie centraal staan.

 

In het kort:

 1. Je hoeft alleen die persoonsgegevens op te geven die nodig zijn. Onder persoonsgegevens verstaan we: jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie en functie. We vragen niet altijd al deze gegevens op, alleen wat nodig is voor de bijeenkomst of het festival. We vragen nooit naar bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals: ras, godsdienst, gezondheid, etc.
 2. We verstrekken je persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten waarvoor je je hebt ingeschreven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 3. Je kunt zelf jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen.
 4. Je persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig.

 

Gebruik van jouw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Opstellen van deelnemerslijsten voor bijeenkomsten, zodat wij hier in de organisatie rekening mee kunnen houden.
 • Informeren over activiteiten waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Organiseren van het festival en alle activiteiten die daarbij horen.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot de activiteiten die wij organiseren. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen je gegevens alleen voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Beveiliging

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
Daarvoor hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Iedere persoon die bij Connect toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval wij gebruik maken van de diensten van derden, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Wie is verantwoordelijk?

Het bestuur van Connect is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van jouw persoonsgegevens. Daarnaast werkt iedereen die vanuit de stichting werkt met het Privacy Statement.

 

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?

Het bestuur van Connect en de organisatie van activiteiten, waaronder het festival.

 

Worden persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?

In sommige gevallen worden persoonsgegevens uitgewisseld. Wanneer een of meerdere leden van Connect een activiteit organiseren (zoals een bijeenkomst of het festival), kunnen zij de voor- en achternamen en e-mailadressen van de deelnemers die zich hebben aangemeld opvragen. Zo weten zij wie zich hebben aangemeld en kunnen ze hen eventueel informeren over de bijeenkomst.

Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld aan partijen die daar geen direct, praktisch belang bij hebben. Leden die persoonsgegevens van deelnemers ontvangen, dienen die na afsluiting van de bijeenkomst of het festival te vernietigen.

 

Kan ik controleren welke informatie Connect over mij bewaart?

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie Connect over jou bewaart, kan je contact met ons opnemen via sgetmeconnected@gmailcom.

 

Kan ik informatie laten aanpassen?

Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via sgetmeconnected@gmailcom. Voor uitvoering van het doel van de stichting is de opgave van tenminste naam en e-mailadres echter noodzakelijk.

 

Kan ik me uitschrijven of mijn gegevens laten verwijderen?

Wie onze nieuwsbrief ontvangt, kan zich daarvoor te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld.

 

Wat zijn mijn overige rechten?

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via sgetmeconnected@gmailcom. Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt door ons. We waarderen het wanneer je dit eerst bij ons meldt alvorens een klacht in te dienen, zodat we de kans krijgen om dit te herstellen.

 

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Connect zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Hoe gaat Connect om met het plaatsen van beeldmateriaal

Connect plaatst geselecteerde foto’s van bijeenkomsten of het festival op de website. ​Aanwezigen behouden zich hierbij het recht Connect te vragen om deze foto’s te verwijderen. Connect behoudt het recht geselecteerde foto’s van activiteiten en het festival in de nieuwsbrief te plaatsen. Deze is beschikbaar voor leden, organisatie, vrijwilligers en sprekers van het festival.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Vragen over ons privacy beleid kun je stellen via sgetmeconnected@gmailcom.

 

Wat als er toch iets misgaat?

In het onverhoopte geval dat persoonsgegevens uitlekken dan achterhalen we het lek, informeren we de betrokkenen en de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens en passen we de processen zo aan dat dit in de toekomst niet meer gebeurd.

 

Wijzigingen privacy beleid

Connect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document.